Tayland

Kıta Güneydoğu Asya’nın ortasında yer alan Tayland, tropikal bölgede bulunan konumu itibariyle birçok farklı ekosistemi sınırları içerisinde barındırmaktadır. Kuzey sınırındaki dağlık orman arazileri, orta kesimlerdeki pirinç yetiştirmeye elverişli topraklar, kuzeydoğuda geniş platoları ve pürüzlü olmasına rağmen geniş bir alanı kapsayan kıyı şeridi ile Tayland coğrafi konumunun zenginliğini yansıtır. 20. yüzyılın ortalarına doğru Tayland öncelikli olarak bir tarım ülkesi olmasına rağmen 1960’lardan sonra başkent Bangkok’a ve diğer şehirlere kırsal kesimlerden ciddi bir göç başladı. 

Bangkok rakipsiz olarak ülkenin tek metropolitan şehri olmasına rağmen, kuzeyde Chiang Mai, kuzeydoğuda Nakhon Ratchasima (Khorat), Khon Kaen ve Udon Thani, güneydoğuda Pattaya ve ülkenin uzak doğusunda Hat Yai diğer önemli şehirler arasındadır.

1939 yılında kadar Tayland’ın resmi ismi olan Siam, hiçbir zaman Avrupa Sömürge yönetimleri altında kalmamıştır. 1932 yılına kadar bağımsız Siam mutlak monarşi ile yönetilmekteydi. Bu tarihten itibaren, Tayland anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Ülke tarihi siyasal gücün sıklıkla darbeler vasıtasıyla ordu tarafından ele geçirildiğine tanıklık etmiştir. 20. Yüzyılın son iki on yılında ve 21. Yüzyılın başında, parlamenter demokrasi geniş bir halk desteği almaya başlamıştır. 2006 yılında, ordunun kral ile işbirliği yaparak seçilmiş parlamentoyu feshetmiş olmasına rağmen, geçici hükümetin de halka söz vermesi üzerine 2007 yılında yeniden seçimler yapılmıştır.

Siyasal Sistem

Tayland, devletin başkanı sıfatıyla kralın bulunduğu anayasal bir monarşi sistemiyle yönetilmektedir. 1932 yılından bu yana, gelen tüm hükümetler anaya- sanın otoritesini kabul etmiş olma- sına rağmen ülkede şu ana kadar 17 farklı anayasaya kabul edilmiş, en son anayasa taslağı 2007 yılında yürürlüğe girmiştir.

Kabul edilen tüm anayasalar hükümet başkanı sıfatıyla başbakanın görev yaptığı bir meclisin yapısını oluşturmaktadır. Yetki, bakanlar meclisi ve anayasal değişiklikler ve meclisten geçen yasalara göre hareket eden mahkemelerden oluşan çift meclisli bir yapı tarafından kullanılır. Çoğunlukla 1997 anayasası maddelerine dayanan 2007 anayasası, temsilciler meclisi üyelerinin, 4 yıllık görev süresi için, 6’da 5’i tek bir temsilci tarafından temsil edilen bölgelerden olmak üzere ve geri kalanının da nispi temsille diğer partilerden seçimine olanak sağlar. Anayasaya göre ayrıca, başbakan temsilciler meclisi üyesi olmak zorundadır. Üst meclis ya da ayan meclisi üyeleri ise doğrudan 6 yıllık görev süresi ile seçilirler. Yasama süreci temsilciler meclisi tarafından yürütülen bir süreç olsa da, üst meclis tarafından değiştirilebilir ya da reddedilebilir.

Nüfusun Etnik Dağılımı

Tayland nüfusunun büyük bir çoğunluğu bölgede 13. Yüzyıldan beri etkili olan Tai dilini konuşanlardan oluşnmasıan ragmen, önemli sayıda Tai olmayan nüfus da Tayland nüfusunun bir parçasıdır. En büyük yerli azınlık Malay dilinin farklı bir lehçesini konuşmaktadır. Diğer önemli azınlık gruplar ise Mon, Khmer, Mon-Khmer gibi Avustroasya dillerini konuşan topluluklardan oluşmaktadır. Batı ve Kuzey Tayland’ın yukarı bölgelerinde ise farklı birçok dili konuşan başka topluluklara da rastlanmaktadır. Tayland aynı zamanda, özellikle Çin ve Güney Asya’dan olmak üzere, ülkeye göç ederek nesillerini Tayland’da devam ettiren birçok farklı topluluğa da ev sahipliği yapmaktadır. Yerli ve göçmen halkın büyük çoğunluğu Tai milli kültürünü benimsemiş ve Tai konuşan topluluk- lardır. Malaylar, yüksek kesimlerde yaşayan halk ve yeni göçmenler, Tayland’ın sınır kesimlerinde yaşayan halkın hepsi Taylan toplumuna entegre olmuş değildir. Malay dilini konuşan topluluklar ülkenin en güney dört bölgesindeki nüfusun çoğunluğunu oluştururlar. Bu bölgenin 19. Yüzyıl sonlarına kadar bir Malay sultanlığı tarafından yönetilmiş olması, burada yaşayan topluluğun, dil, din (Müslüman) kültür ve etnik özellik bakımından çoğunlukla Budist ve Tai konuşan Tayland toplumundan farklı olması nedeniyle, bu bölge toplumu daha otonom bir yönetim hatta tam bağımsızlık talebinde de bulunarak bu talepleri dillendiren hareketleri desteklemişlerdir.

Tayland’ın yüksek kesimlerinde yaşayan Karen, Hmong, Yao, Lahu, Lisu ve Akha gibi topluluklar da kendilerini Tai konuşan halktan ayıran geleneksel ve kültürel özelliklere sahiptir. Geçmişte bu topluluklar Tai konuşan halk tarafından “orman insanları” olarak adlandırılmaktaydı ve bu imaj 21. Yüzyılda da bu toplulukların genel imajı olarak varlığını sürdürdü. Yüksek kesimlerde yaşayan insanların çoğunluğu yerel dinlerine olan inançlarını sürdürdüler. Bir kısmı Budist olarak önemli bir çoğunluğu ise Hıristiyanlığı tercih etti. Hıristiyanlığa geçen topluluklar zamanla kendi topluluklarından ayır edici şekilde farklılaşmaya başladılar.

20. yüzyılın ortalarına kadar, kalıcı göç edenlerin çoğunluğuna vatandaşlık hakkı verilmiş hatta vatandaşlık almaları için teşvik edilmişlerdir. Fakat özellikle komşu ülkelerden gelen siyasi sığınmacıların sayısındakai artış bu durumu değiştirmiştir. Bu türdeki ilk önemli göç dalgası İkinci Dünya Savaşı sonrasında Vietnam’dan gelmiştir ve bu göçmenlerin çoğunluğuna Tai vatandaşlığı verilmiştir. 1970’lerde ise, Vietnam, Laos ve Kamboçya’da Komunist yönetimlerin ülkeyi idaresi altına almasından sonra ikinci bir göç dalgası başlamıştır. Bu göçmenlerin çoğu başka ülkelerde yerleşmesine rağmen, Laos’tan gelen bazı Hmonglar Tayland’da bulunan mülteci merkezlerine yerleşmiştir. 1980’lerin sonuna doğru ise, iş bulmak ve siyasi olarak iltica etmek isteyenlerden oluşan daha büyük bir göç dalgası bu kez Myanmar’dan gelmeye başlamıştır. Bu göç akışı 21. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Göçmenlerin bir kısmı geçici işçi statüsünde kayıt edilmesine rağmen, Myanmar, Kamboçya, Laos ve Çin’den gelen binlerce göçmen, ülkenin birçok yerinde kaçak olarak yaşayıp çalışmaya devam etmiştir.

Ülkede Konuşulan Diller

Tayland’da konuşulmakta olan birçok dil, dört büyük dil ailesinden birine mensuptur; Tai (Tai-Kadai Dil Ailesi), Mon-Khmer (Avustryoasyatik Dil ailesi), Austronesian ve Sino-Tibetan. Ayrıca İngilizce ticari faaliyetler ve de resmi işler nedeniyle ülkede çokça kullanılmaktadır. İngilizce ilkokuldan itibaren, müfredatta buluınan önemli derslerden biridir.

Din

Tayland nüfusunun büyük çoğunluğu Budizm’e inanmaktadır. Myanmar, Laos, Kamboçya, güney Çin’in bazı kısımları ve Güney Vietnam’da etkili olan Theravada Budist kültürü Tayland’a Sri Lanka’dan gelmiştir. Budist Rahiplerin oluşturduğu Sangha kültürü bu gelenekte önemli bir yere sahiptir. Tayland’da neredeyse tüm yerleşim birimlerinde, sarı cübbeli Budist rahiplerin yaşadığı ve dini törenlerin düzenlendiği, tapınak manastırlar (wat) mevcuttur.

Budizm ülkedeki hâkim din olmasına rağmen, özellikle güney kesimlerde ve Bangkok’ta, az fakat önemli sayıda Müslüman bir nüfusa rastlamak mümkündür. Hristiyan misyonerler bölgeye 16. Yüzyıldan itibaren gelmeye başlamış olmalarına rağmen, sadece az bir kısım grup, Roman Katolik ya da Protestanlığı kabul etmiştir. Hristiyanların çoğunluğu Sino-Tai etnik azınlığına mensup insanlardan oluşmaktadır. Özellikle elit grupların Hristiyan okullarına çocuklarını göndermeleri yoluyla Hristiyanlık yayılmıştır. Yüksek kesimlerde yaşayan ve yerel dinlere inanan halkın bir kısmı ise Hristiyanlığı kabul etmiştir.